Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 16 czerwca 2024 11:54

Regulamin

Warunki ogólne zamieszczania reklam w portalach grupy MediaCreators, tj. gazetazoliborza.pl, gazetabielan.pl, gazetawoli.pl, gaznetabialoleki.pl wydawanych przez „PKM Żoli Media” z siedzibą przy ul. Przasnyskiej 6B lok 2.04, 01-756 Warszawa.

Postanowienia ogólne.
1. Niniejsze zasady określają warunki i zasady zamieszczania reklam w portalach grupy MediaCreators których wydawca jest PKM Żoli Media” z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Zleceniobiorcą.
2. Zleceniodawcą w dalszej części Warunków nazywamy podmiot zlecający reklamę.
3. Podstawą zamieszczenia reklamy w portalach przez Zleceniobiorcę jest zlecenie reklamowe złożone przez Zleceniodawcę. Warunki zamieszczenia reklam określone są w zleceniach reklamowych oraz niniejszych ogólnych warunkach, zwanych dalej Warunkami.

Postanowienia szczegółowe.
1. Złożenie zlecenia reklamowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków zamieszczania reklam
2. Zlecenie reklamowe Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć w formie elektronicznej e-mailem (jako potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji) do wydawcy portali z grupy Mediacreators – najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem ukazania się reklamy w wybranym portalu
3. Materiały do ogłoszeń reklamowych Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej na 2 dni robocze przed wskazanym terminem
Terminy dostarczenia mogą ulec zmianie, jeśli obie strony tak ustaliły, ustalenia te jednak muszą mieć formę pisemną.
4. W przypadku niedostarczenia materiałów do ogłoszeń reklamowych określonych w zleceniu w terminie wynikającym z punktu 1, przyjmuje się że zlecenie zostało wykonane. W takim przypadku Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia materiałów Zleceniodawcy będących w posiadaniu Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca rezerwuje sobie prawo powszechnie przyjętej tolerancji w kwestii odchyleń koloru i jakości wyświetlanych reklam.
6. Niezależnie od treści zawartego zlecenia, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, jeżeli dostarczone materiały zdaniem Zleceniobiorcy nie spełniają parametrów technicznych stanowiących integralną część niniejszych Warunków.
7. Zleceniobiorca ma prawo odmówić publikacji ogłoszeń, reklam, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem czasopisma (art. 36 p.4 Prawa Prasowego) lub ze względu na niestosowny lub szkodliwy charakter materiałów reklamowych. Ponadto Zleceniodawca ma prawo odmówić publikacji reklamy jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, narusza obowiązujące przepisy.
8. O odmowie publikacji reklamy Zleceniobiorca powiadomi pisemnie Zleceniodawcę, nie później niż 2 dni robocze od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów.
9. Reklamacje dotyczące zamieszczanych reklam przyjmowane są w terminie 7 (siedem) dni od ukazania się reklamy. Reklamacja powinna być złożona na piśmie, pod rygorem nieważności, wraz datą publikacji,  reklamy. Niedopełnienie warunków reklamacji lub niezachowanie ww. terminu do wniesienia reklamacji uprawnia Zleceniobiorcę do odmowy uznania reklamacji i żądania zapłaty za wykonaną usługę w całości.
10. Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji zleconej wcześniej reklamy, tylko w formie oświadczenia złożonego pisemnie, pod rygorem nieważności, skutecznie doręczonego Zleceniobiorcy za jego zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za dzień rezygnacji przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia ww. oświadczenia do Zleceniobiorcy.
11. Rezygnacja ze zlecenia w terminie późniejszym niż na 5 dni roboczych przed emisją w portalu uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kwotą w wysokości 100 % uzgodnionej należności za reklamę.
12. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód po stronie Zleceniobiorcy wynikłych w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, itp., a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie produkcje lub dystrybucje czasopism.

Zamieszczone na stronach internetowych portali Gazetazoliborza.pl, Gazetabielan.pl, Gazetawoli.pl, Gazetabialoleki.pl, materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.  Chronione są one  przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez PKM Żoli Media na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.”

Podziel się

NAPISZ DO NAS!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.